แนวทางในการจัดวางระบบพัฒนาผู้นำ

แนวทางในการจัดวางระบบพัฒนาผู้นำ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พัฒนาผู้นำในองค์กรไฮเทค

แนวทางในการจัดวางระบบพัฒนา ผู้บริหารสายวิชาชีพด้านเทคนิคให้พร้อมเป็นผู้นำนั้นสามารถเริ่มต้นได้จาก

พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำที่เน้นการลงมือปฏิบัติ คนในสายวิชาชีพด้านเทคนิคถือได้ว่าเป็นผู้ที่เรียนรู้เร็ว มีความชำนาญเชิงเทคนิควิทยาการสูง และชอบงานหรือโครงการที่ทำได้จริง ชัดเจน วัดผลได้ ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรจึงต้องเน้นการสร้างสถานการณ์จำลอง มีกรณีศึกษาที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี จัดให้มีผู้นำตัวจริงเสียงจริงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง พร้อมแบ่งปันการเรียนรู้และข้อสังเกตต่างๆในการทำงานในฐานะผู้นำ โดยเน้นย้ำว่าผู้นำต้องสามารถลงมือทำงานกับการบริหารคนควบคู่กันไปเสมอ

ส่งเสริมการสอนงานแบบเป็นโคช หรือเป็นที่เลี้ยงเพื่อพาไปสู่เส้นทางการเป็นผู้นำ ผู้ชำนาญส่วนใหญ่ทำงานลักษณะเป็นโครงการ จึงมีทักษะในการบริหารจัดการงาน และทรัพยากรต่างๆโดยรวม แต่อาจไม่ได้ลงลึกเพื่อฝึกฝนการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานอย่างเต็มที่

ดังนั้นการโพสที่แนะนำเชิงพฤติกรรมการเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นโค้ชจากผู้นำภายในองค์กรหรือผู้ ชำนาญด้าน Exclusive Coach ภายนอก ที่มาให้ข้อสังเกตและข้อมูลป้อนกลับต่างๆ ก็จะสามารถสร้างความพร้อมให้กับผู้ชำนาญเฉพาะด้านเหล่านั้นเข้าสู่เส้นทางในการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ระบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer Coaching) โดยจัดให้มีการจับคู่ระหว่างเพื่อนที่อยู่ในสายงานสนับสนุนต่างๆ เช่น ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนงานตลาด นั้นก็อาจจะช่วยเพิ่มมุมมองที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนได้เป็นอย่างดี

ส่งเสริมค่านิยมการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล ผู้ชำนาญทางด้านเทคนิคมักจะใช้ความสำคัญกับความสำเร็จในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัย หรือสร้างโปรแกรมใหม่ๆ มากกว่าการสร้าง ควรให้ควบคู่กันไป ดังนั้นองค์กรจึงต้องจัดให้มีระบบการเรียนรู้ต่างๆ ให้ตระหนักถึงความแตกต่าง การเป็นผู้นำกับการเป็นเพียงผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และทำให้เกิดความเข้าใจว่าผู้นำที่มีประสิทธิผลต้องมีพฤติกรรมอย่างไร จึงทำให้ได้ทั้งใจคน ได้ทั้งผลงานที่โดดเด่น แตกต่าง เป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลเรียกว่าผู้นำตัวคูณ ไม่ใช่ผู้จัดการลบ

สิ่งที่ผู้นำควรจะทำ คือ การสร้างผู้นำรุ่นต่อไป ไม่ใช่การลดทอนความรู้สึก ความมั่นใจของลูกทีม รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ทำให้ทีมผลักดันศักยภาพมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่เกิดความรู้สึกที่ต้องพึ่งพา ดังนั้นผู้นำที่แท้จริงจะใช้การถาม การฟังมากกว่า ซึ่งจะกระตุ้นความคิดของทีมงานได้ ความรู้สึกร่วมและเกิดความไว้วางใจมากกว่าการสั่งการ

มีระบบการวางเส้นทางอาชีพที่เติบโตทางการเป็นผู้ชำนาญ และการเป็นผู้นำหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเติบโตได้ไกลกว่าและกว้างกว่า รวมทั้งมีระบบการประเมินผลงานที่นำเรื่องการสร้างคนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการยกย่องชมเชยผู้ที่มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ การสอน แนะนำงานที่ดี ซึ่งก็ต้องมีระบบการวัดประเมินผลที่เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับได้ในกลุ่มวิชาชีพเทคนิคเหล่านั้น

ในวงการที่ยิ่งอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ กับยิ่งต้องใช้ความเป็นผู้นำที่มีสไตล์การนำที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีอิสระในการใช้ความคิดของเขาอย่างเต็มที่