เรื่องเด่นที่ยังเน้นในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เรื่องเด่นที่ยังเน้นในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 

Image result for hr

 

ไม่ใช่เพียงการรักษาให้คนเก่งคนดีอยู่กับองค์กร แต่ต้องรักษาใจที่ผูกพันและแรงใจที่มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จ

ผู้ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลยังคงต้องเล่นบทบาทของการเป็นคู่คิดธุรกิจ และต้องเพิ่มบทบาทไปสู่การเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ คือเป็น Business Driver ร่วมกับทีมบริหารด้วย ดังนั้นจะต้องสร้างความพร้อมด้านความสามารถของตนในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ โดยความสามารถที่สำคัญด้านแรกก็คือ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถอ่านสถานการณ์ปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีลูกค้า ตลาดสินค้าและบริการ ตลาดแรงงานคู่แข่งขัน ที่จะมีผลกระทบต่อการเตรียมแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยเฉพาะทางด้าน HR จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในช่วงปีที่ผ่านมา และทั้งยังได้รับการยืนยันจากสํานักที่ประเมินและพยากรณ์ข้อมูลทางเศรษฐกิจซึ่งต่างก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า เศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นฟู แต่ยากที่จะเฟื่องฟูดังเดิมได้อีกแล้ว ธุรกิจจึงยังมีการแข่งขันสูง สู้กันเรื่องราคา และนวัตกรรม คือต้องคิดอะไรให้แตกต่างและเร็วกว่า ต้องพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย รวมทั้งมีคู่แข่งใหม่และหน้าเก่าแต่อวตารมาในรูปแบบใหม่ สิ่งเหล่านี้ HR ต้องเข้าใจและต้องวางแผนกลยุทธ์ของ HR ให้สอดคล้องเหมาะสม อันได้แก่ ดึงดูดคนเก่งมาร่วมงาน รับรู้ในการดูแล ใส่ใจ รักษาพนักงาน และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานและองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ