น้ำกร่อย

น้ำกร่อย

Related image

น้ำกร่อย เป็นน้ำส่วนที่ผสมระหว่างน้ำจืดกับน้ำทะเลหรือน้ำเค็ม ทำให้มีมีความเค็มแต่ไม่มากเท่ากับน้ำทะเล น้ำกร่อยส่วนใหญ่อยู่บริเวณปากแม่น้ำที่น้ำจืดไหลลงสู่ทะเล เช่น ปากแม่น้ำท่าจีน ที่จังหวัดสมุทรสาคร ปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการ ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วน้ำกร่อยจะมีสภาพเป็นด่างมีค่า pH 7.3 ถึง 8.5 เนื่องจากผสมกับน้ำทะเลที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ บริเวณน้ำกร่อยนี้ทำให้เกิดระบบนิเวศวิทยาอีกลักษณะหนึ่งที่มีพืชและสัตว์นานาพันธุ์อาศัยอยู่ พืชที่สำคัญ ได้แก่ ต้นโกงกาง ต้นจาก และหงอนไก่ทะเล สำหรับปลาที่สำคัญ เช่น ปลากระเบนพันธุ์ต่างๆ ปลากุเลา ปลากระพง ปลาฉนากพันธุ์ต่างๆ ปลาตีน ปลาตูหนา ปลาหนวดพราหมณ์ ปลาดุก ปลามังกร เป็นต้น