โพรโทซัว(Protozoa)

โพรโทซัว(Protozoa)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โพรโทซัว(Protozoa)

โพรโทซัวเป็นรูปแบบสสิงมีชีวิตประเภทหนึ่งที่มีเซลล์เดียว แต่มีนิวเคลียสที่แท้จริง คือ เซลล์ที่นิวเคลียสมีเยื่อหุ้ม รูปร่างของโพรโทซัวสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ โพรโทซัวที่มีรูปร่างแน่นอน คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เช่น วอร์ติเซลลาเป็นโพรโทซัวที่มีรูปร่างคล้ายกระดิ่ง พารามีเซียมเป็นโพรโทซัวที่มีรูปร่างคล้ายรองเท้าแตะ เป็นต้น และโพรโทซัวที่มีรูปร่างไม่แน่นอน คือเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรื่อย ๆ ตามการเคลื่อนที่ เช่น อะมีบา ยูกลีนา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งน้ำจืด และน้ำเค็มรวมถึงบริเวณที่ชื้นแฉะและในร่างกายของสัตว์โพรโทซัวมีจำนวนมากมายหลายสายพันธุ์มีทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ ทั้งไม่สามารถสร้างอาหารเองได้และสามารถสร้างอาหารเองได้โดยการสังเคราะห์แสง

โพรโทซัวที่สำคัญ เช่น ไฟลัมอะปิคอมเพลซา (Apicomplexa) เป็นโพรโทซัวที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ สืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ซึ่งอาศัยและไม่อาศัยพาหะ เช่น แมลง เป็นต้น

โพรโทซัวประเภทนี้ เช่น สปอโรโซน (Sporozoans) เป็นต้น ไฟลัมซิลิโอฟลอรา(Ciliophora)เป็นโปรโทซัวที่มีความซับซ้อน เช่นโปรโตซัวที่มีซิเลีย (cilate protozoan) เป็นต้น และ ไฟลัมซาร์โคแมสติโกฟอรา(Sarcomastigophora) เป็นโปรโตซัวที่มีชีวิตอิสระในสภาพแวดล้อมหลายลักษณะทั้งในน้ำ ในดิน และมีที่เป็นประสิตที่ซึ่งต้องอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิต เช่น ในทางเดินอาหารของปลวกมีหน้าที่สำคัญในการช่วยย่อยเนื้อไม้ เป็นต้น