Neith

เทวีนีต (Neith)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Neith

เทวีนีต (Neith) หรือเทวีผึ้ง แห่งเมืองซาอิส (Sais) เขตดินดอนสามเหลี่ยมทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่นิยมเคารพบูชาในยุคศตวรรษที่ 17 ก่อนคริสตกาล เดิมทีบทบาทของพระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง ต่อมาได้กลายเป็นเทวีแห่งสงคราม สัญลักษณ์ของพระองค์คือเป็นรูปสตรีสวมมงกุฎแห่งอาณาจักรต่ำ นอกจากนั้นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์คือผึ้ง ทำให้ชาวไอยคุปต์เรียกพระองค์ว่าเทวีผึ้ง พระองค์ทรงมีความสัมพันธ์กับกษัตริย์มาก จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งฟาโรห์ไปโดยปริยาย ในยุคสมัยแรกสุดทรงเป็นเทวีล่าสัตว์ ซึ่งมีพระนามว่า อาทีน่า (Athena) มีสัญลักษณ์เป็นรูปสตรีถือคันธนูและลูกธนูเดินอยู่กลางป่า เทวีนีตทรงเป็นเทวีที่ชาวไอยคุปต์นิยมบูชามากในสมัยราชวงศ์ที่ 26 ซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรไอยคุปต์เจริญรุ่งเรือง บทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งคือพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในสี่เทวีที่พิทักษ์ศพคนตายและรักษาภาชนะคาโนปิค (Canopic) ซึ่งบรรจุอวัยวะภายในของมัมมี่ศพ