พระราชดำรัสในรัชกาลที่ 9 เรื่อง ทำใจให้หนักแน่น

ทำใจให้หนักแน่น รู้จักรับฟังผู้อื่นช่วยให้งานประสบความสำเร็จ

“…สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิด ความเห็น แม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือการระดมสติปัญญา และประสบการณ์อันหลายหลาก มาอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบรูณ์นั่นเอง…”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ฟัง