พระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เสรีภาพ

พึงใช้เสรีภาพด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบ

“…ทุกวันนี้คนทั่วไปนิยมยินดีอย่างมากในความคิดและการกระทำโดยอิสรเสรี เด็กก็ได้รับการส่งเสริมและสั่งสอนให้ทำ ให้คิดอย่างอิสระ การมีเสรีภาพนั้น เป็นของดีอย่างอยิ่ง แต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ดวยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขาก็มีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป้นปกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้นจะทำให้มีความยุ่งยาก จะทำให้สังคมและชติประเทศต้องแตกสลายโดยสิ้นเชิง…”


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แข็งแรง

หาเวลาออกกำลังกายเพื่อความเจริญแข็งแรง

“…ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉย ๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดยสม่ำเสมอร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้นผู้ที่ปรกติทำการงานโดยไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลังแต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกายให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน..”