พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประหยัด

การใช้จ่ายโดยประหยัด

“…การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น

จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุข

ของผู้ประหยัดเองและครอบครัว

ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า

การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี

ไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น

ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย

ทั้งนี้ โดยที่ประชาชนแต่ละคน

เป็นส่วนประกอบของประเทศชาติ

ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ

ก็ขึ้นอยู่ที่ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมือง…”

พระราชดำรัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2503

31 ธันวาคม 2502