พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อาชีพ

 

ทุกคนมีหน้าที่

คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน

หมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่าง ๆ ให้เป็น

อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิด จิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส

และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้

ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

พระบรมราโชวาท

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2535

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

5 ธันวาคม  2534