การทำงานของสมองและจิต

การทำงานของสมองและจิต

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมองและจิต

 

 1. อวัยวะต่างๆส่งข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้าสู่สมอง
 2. สมองส่งข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ผ่านการคิดไตร่ตรองจดจำเข้าสู่จิตส่วนวิญญาณ
 3. จิตส่วนวิญญาณส่งข้อมูลจากข้อ 2 เข้าไปปรุงแต่งที่จิตส่วนสังขาร
 4. จิตส่วนสังขารนำข้อมูลจากข้อ 3 มาปรุงแต่งด้วยตัณหาและอุปทานเพื่อส่งต่อให้จิตส่วนเวทน
 5. จิตส่วนเวทนาส่งภาพจินตนาการและอารมณ์เก็บเข้าสู่จิตส่วนสัญญา
 6. จิตส่วนเวทนาส่งภาพจินตนาการและอารมณ์เข้าสู่จิตส่วนวิญญาณ
 7. จิตส่วนวิญญาณส่งภาพจินตนาการและอารมณ์จากก็ให้สมอง
 8. สมองมีคำสั่งเชิงปฏิกิริยาจากข้อมูลข้อ 7 ให้อวัยวะต่างๆนำไปปฏิบัติ
 9. จิตส่วนสัญญาส่งข้อมูลที่เก็บไว้ให้จิตส่วนเวทนา
 10. จิตส่วนสัญญาส่งข้อมูลให้จิตส่วนสังขารนำไปปรุงแต่งด้วยตัณหาและอุปทาน
 11. จิตส่วนสัญญามีคำสั่งให้เซลล์ในอวัยวะต่างๆทั้งร่างกายปฏิบัติตามโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะไม่ผ่านจิตส่วนวิญญาณ