เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไตของเราเสื่อม

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไตของเราเสื่อม

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ค่าใช้จ่ายไต

 

โรคไตเสื่อมเป็นโรคที่แพร่หลายมากในปัจจุบัน เพราะมีสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไตของคนเราเสื่อมถึง 10 ประการ ปัจจุบันนี้ผู้ป่วยโรคไต 1 คน จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 บาทต่อครั้ง หรือประมาณ 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน เพราะต้องได้รับการฟอกไตด้วยวิธีฟอกเลือดหรือล้างไตผ่านหน้าท้อง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง เป็นภาระของผู้ป่วยหรือครอบครัวผู้ดูแลและรวมถึงงบประมาณของประเทศอย่างมากอีกด้วย ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากไตวายปีละ 13,000 คน ซึ่ง 1 ใน 3 อายุน้อยกว่า 60 ปี ในช่วงกลางๆ ปี 2559 สถิติประมาณการของการทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเปิดเผยมาว่าในปี 2559 มีคนไทยไตเสื่อมที่ต้องฟอกไตเป็นจำนวนถึงประมาณ 40,000 คน ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยไตเสื่อมที่ต้องฟอกไตเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10,000 คน และมีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะไตเสื่อมอีกจำนวนประมาณ 8 ล้านคนที่จะต้องฟอกไตในอนาคต ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละกว่า 17.6 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ได้มีการคาดการณ์ว่าเมื่อถึงสิ้นปี 2561 จะมีคนไทยที่อยู่ในภาวะไตเสื่อมถึง 12 ล้านคน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคนไทยประมาณ 8 ล้านคนนั้นมีเป็นจำนวนมากที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีภาวะไตเสื่อม จึงขาดโอกาสที่ดีในการที่จะได้รับการดูแลและฟื้นฟูอย่างถูกต้อง

โอกาสนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ 2 ข้อคือ

  1. คนไทยต้องมีความรู้เบื้องต้นว่าโรคไตเสื่อมคืออะไร มีสาเหตุใดบ้างที่จะทำให้ไตเสื่อม และตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่
  2. คนไทยในกลุ่มเสี่ยงต้องเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าตัวเองมีภาวะไตเสื่อมตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ซึ่งถ้าได้รับการดูแลและฟื้นฟูอย่างถูกต้องตามแนวทางในบทความนี้จะสามารถมีไตที่คุณภาพดีไว้ใช้งานตลอดชีวิตได้